Prowadzenia i rozliczania ewidencji czasu pracy kierowców

Rozliczamy czas pracy i diety kierowców oraz pozostałych pracowników na terytorium RP oraz na obszarze poszczególnych krajów UE i Norwegii. Posiadamy prawnych przedstawicieli  w krajach, w których to przedstawicielstwo jest wymagane.

Wszystkim polecamy rozliczanie się z kierowcami na podstawie spójnej i rzetelnej ewidencję czasu pracy kierowcy, która umożliwi prawidłowe ustalenie wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Nieprawidłowe rozliczenie czasu pracy kierowców często skutkuje nakładaniem na przedsiębiorców wysokich kar pieniężnych, przez organy kontrolne, jak i również staje się przedmiotem roszczeń niezadowolonych pracowników, którzy to mogą dochodzić swoich praw przez okres 3 lat.

Obowiązek tworzenia ewidencji czasu pracy na podmioty realizujące przewóz drogowy nakłada zarówno Ustawa o czasie pracy kierowców jak i Kodeks pracy.

Zgodnie z przepisami ustawy o czasie pracy kierowców obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy dotyczy wszystkich kierowców, tj. zatrudnionych zarówno na podstawie umowy o pracę jak również pracujący na podstawie umowy zlecenia lub prowadzący własną działalność gospodarczą.

Samodzielne prowadzenie tego typu dokumentacji jest częstą przyczyną wielu różnych błędów.

Trudność prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców wynika nie tylko z przepisów szczególnych, poza Kodeksem pracy jak również z konieczności pogodzenia przepisów krajowych czasu pracy z normami unijnymi czasu jazdy, przerw i odpoczynków.

Prowadzenie ewidencji czasu pracy wymaga nie tylko umiejętności analizy danych z tarczy czy pliku z karty, ale przede wszystkim wymaga wiedzy zarówno z zakresu prawa pracy, jak i przepisów Rozporządzenia 5612006 i Ustawy o czasie pracy kierowców.

Ewidencje czasu pracy kierowców przygotowujemy zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi biorąc również pod uwagę obowiązujące interpretacje przepisów przez GIP, MPIPS, Sady pracy.

Ewidencje czasu pracy kierowców tworzymy na podstawie zarówno wykresówek oraz plików cyfrowych z kart kierowcy jak również w oparciu o inne dokumenty w tym m.in. informacje o urlopach, zwolnieniach chorobowych czy też innego rodzaju czynności wykonywanych przez kierowców.

Przygotowana przez nas ewidencja czasu pracy kierowcy na podstawie przepisów kodeksu pracy i ustawy o czasie pracy kierowców zawiera m.in.:

  • wyliczania godzin czasu pracy,
  • godzin nocnych,
  • godzin pracy w niedziele i święta,
  • godzin nadliczbowych 50% i 100%,
  • dyżurów 50% i 100%,
  • wszelkich nieobecności kierowcy.

jak również zaświadczenia dotyczące udzielenia czasu wolnego wraz z podsumowaniem okresu rozliczeniowego.

Dzięki współpracy z nami Państwa ewidencja czasu pracy kierowców będzie przygotowywana na bieżąco.

Dodatkowo oprócz ewidencji czasu pracy kierowców dostarczamy raporty kontrolne ITD, sporządzone pod kątem przestrzegania przez kierowców przepisów rozporządzenia (WE) 5612006 oraz Umowy AETR wraz ze wskazaniem naruszonego przepisu jak i wysokości kary pieniężnej za popełnienie naruszenia, jak również raporty braków wykresówek i stwierdzonych nieprawidłowości.

Na podstawie powyższych raportów tworzymy zarówno ocenę ryzyka polegającą na monitorowaniu maksymalnej wysokości współczynnika określającego poziom ryzyka występowania naruszeń u przedsiębiorcy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 roku, jak i proponujemy programy naprawcze mające na celu eliminowanie występujących nieprawidłowości.

Call Now Button