Kurs doradcy ADR

Aby objąć funkcję doradcy ADR (tzw. DGSA), kandydat zobowiązany jest pomyślnie ukończyć kurs oraz zdać egzamin państwowy.

Do kursu na doradcę może osoba, która:

  • ma ukończone co najmniej 21 lat,
  • posiada wyższe wykształcenie,
  • jest osobą niekaraną za przestępstwa spowodowanie umyślne.

Spełnienie powyższych wymogów zakwalifikuje kandydata do przystąpienia do kursu:

  • podstawowego — jest to szkolenie dedykowane dla osób, które po raz pierwszy przystępują do zdobywania uprawnień DGSA lub też chcą odnowić uprawnienia, które straciły już ważność,
  • uzupełniającego — jest to szkolenie dedykowane dla posiadaczy uprawnień, którzy chcą je odnowić na kolejne 5 lat, aktualizując swoją wiedzę w zakresie DGSA.

Kurs trwa 44 godziny lekcyjne podczas których prezentowane kwestie obejmują informacje ogólne oraz specjalistyczne tworząc trzy części:

  • moduł podstawowy – uwzględniający podstawową wiedzę o przewozie towarów niebezpiecznych wszystkich klas, przepisów prawnych, zasad pakowania, załadunku i rozładunku, zasad znakowania, czy też dokumentacji,
  • moduł specjalistyczny skupiający uwagę na przewozie drogowym substancji i materiałów niebezpiecznych, ma za zadanie odświeżyć, uzupełnić oraz zaktualizować posiadaną już wiedzę
  • konsultacje.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów z pragmatycznym podejściem, którzy kompleksowo przygotowują do egzaminu państwowego.

Pomyślne ukończenie kursu wymaga podejścia do kilkuetapowego egzaminu w ciągu 12 miesięcy, którego poszczególne części obejmują sprawdzenie wiedzy ogólnej, specjalistycznej oraz umiejętności praktycznych.

Egzamin państwowy składa się z trzech części – ogólnej, specjalistycznej i zadania praktycznego. Warunkiem jego zdania jest uzyskanie 80% poprawnych odpowiedzi w pierwszych dwóch częściach i rozwiązanie zadania praktycznego.

Zdany z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy uprawnia doradcę ADR zarówno do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach przewozowych parających się przewozem towarów niebezpiecznych oraz do prowadzenia szkoleń.

Call Now Button